SHARMAN SM-50 - SWITCH MODE 50AMP POWER SUPPLY 9-15V/ 13.8V